Stichting Lojal

Behandeling

Onze visie op behandeling

Binnen Lojal heeft iedereen recht op een effectieve behandeling van zijn of haar problematiek. De doelgroep van Lojal kenmerkt zich door grote kwetsbaarheden. De meeste cliënten krijgen de eerste kwetsbaarheden al mee vanuit hun vroege jeugd. Vaak zijn de cliënten binnen Lojal opgegroeid in een gezin waar meerdere problemen speelden, de zogenoemde complexe gezinnen met meervoudige problematiek.  

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat personen die in hun jeugd langdurig en ernstig zijn mishandeld, verwaarloosd of misbruikt, jaren later nog kampen met ernstige psychosociale en gezondheidsproblemen. De ontwrichting in de vroege jeugd heeft daarnaast gezorgd voor wantrouwen in de medemens. Deze personen hebben op latere leeftijd een grote kans op psychische, fysieke en sociale problemen. Over het algemeen heeft deze groep langdurige behandeling nodig waarin verschillende therapievormen gecombineerd worden.  In de meeste gevallen is er eerst de tijd nodig om enigszins te stabiliseren, vertrouwen te krijgen, voordat gestart kan worden met verwerken.   

Omdat de cliënten van Lojal meestal veel hulpverleners hebben gezien en het vertrouwen vaak laag is in hulpverleners vindt Lojal het belangrijk om behandeling laagdrempelig aan te bieden. Uitgangspunt om behandeling intern binnen Lojal vorm te geven is dat behandeling helpend is voor de cliënt, zijn of haar systeem en de hulpverleners om hem heen. Het moet een bijdrage kunnen leveren voor de praktijk en de cliënt ondersteunen in zijn ontwikkeling. Doordat er een nauwe afstemming is tussen de leefwereld van cliënt, systeem, begeleider en de behandelaar, is er een integrale overgang van behandeling naar de praktijk. De begeleiders kunnen worden ingezet als hulptherapeuten of mediatoren. Hierdoor vindt generalisatie makkelijker plaats. Daarnaast staat de leefwereld van de cliënt centraal.  Lojal verdiept zich en sluit aan bij het leven van de cliënt. Er is oog en oor voor de knelpunten en de gewenste veranderingen naar het gewone leven. Er is aandacht voor de context en het systeem en daarbij oog voor cultuur en diversiteit. Door het bieden van behandeling op een integrale wijze wordt er zorg gedragen dat de behandeling niet los komt te staan van de begeleiding en zo veel mogelijk één geheel vormt.  Het laatste wordt gezien als noodzaak om de vaak aanwezig basale wantrouwende houding van cliënten te kunnen “doorbreken”.  

Voor welke psychische aandoeningen kunt u bij ons terecht?

Psychotrauma 
De term psychotrauma verwijst naar een zeer ingrijpende of schokkende ervaring, of een reeks van dergelijke ervaringen. Er is sprake van een feitelijke of dreigende dood, ernstige verwonding, ernstige en/of langdurige (emotionele) verwaarlozing of seksueel geweld. Het langdurig blootgesteld worden aan schokkende gebeurtenissen kan resulteren in een trauma. Wanneer trauma onbehandeld blijft zijn er verandering in het stresssysteem waarneembaar en daarmee ook problemen met stressregulatie. Langdurige stress is van Invloed op het geheugen en de concentratie. Er ontstaan lichamelijke klachten (slapeloosheid en gezondheidsproblemen), het zelfbeeld raakt beschadigd. Het risico op een onveilige hechting is groot en het wantrouwen in de medemens is vaak ernstig beschadigd.

Angststoornissen 
Er zijn verschillende angststoornissen te onderscheiden, vaak spelen lichamelijke sensaties een rol bij angstklachten. Angststoornissen gaan gepaard met het vermijden van datgene waar men angst voor heeft.

Depressieve stemmingsstoornis 
Een depressieve stoornis verschilt in ernst en beloop. Hierbij wordt uitgegaan van een onderscheidt de volgende indeling: Lichte depressieve stoornis, matig-ernstige depressie of een persisterende depressieve stoornis. De behandelinzet is afhankelijk van de ernst en het beloop van de gestelde stoornis.

ADHD 
Er kan gedacht worden aan planning- en organisatieproblemen, sociale of emotionele problemen en conflicten met ouders.Bij de behandeling van ADHD is psycho-educatie een fundamenteel onderdeel. Er wordt op een gestructureerde manier voorlichting gegeven over het ontstaan en beloop van ADHD-symptomen, de impact van de symptomen op het functioneren, de rol van de omgeving en de behandelmogelijkheden.

Autisme 
Autisme heeft invloed op alle levensterreinen en in alle levensfasen. De mate waarin is sterk individueel bepaald en hangt vaak ook af van iemands levensfase. Met name tijdens overgangsperioden hebben mensen met autisme een relatief grote kans om vast te lopen als zij niet tijdig de juiste begeleiding krijgen.

Persoonlijkheidsstoornissen 
Mensen met een persoonlijkheidsstoornis lopen vast in het dagelijks leven. Over het algemeen  kunnen zij baat hebben bij verschillende soorten interventies. Voor elke persoonlijkheidsstoornis zijn verschillende bijpassende interventies en methodieken. De behandeling van een persoonlijkheidsstoornis is langdurig en hoog-gedoseerd. Daarnaast is het belangrijk om terugvalpreventie te bieden. Naast psychologische therapie kan ook gedacht worden aan farmacotherapie en vak-therapie. Beide moeten worden afgestemd op het individu en de specifieke diagnose die is gesteld.  

Over welke behandeltechnieken beschikt Lojal

Lojal biedt verschillende behandelmogelijkheden. afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten wordt door de behandelcoördinator in overleg met de client en de regiebehandelaar een keuze gemaakt over de intensiteit en of een individuele of groepsbehandeling passend is.   

Traumabehandeling 
Traumabehandeling is effectief bij het terugdringen van herbelevingen, (lichamelijke) stress, vermijdinggedrag en verandering in cognities. Techniek: Binnen de traumabehandeling kan gebruik worden gemaakt van verschillende wetenschappelijk onderbouwde technieken. Lojal biedt mogelijkheden in EMDR, Imaginaire exposure, Imaginaire rescripting en Write-junior. Meestal wordt er bij psychotrauma behandeling een combinatiebehandeling geboden.  

Cognitieve gedragstherapie  
Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een verzamelterm van bewezen effectieve behandelmethode voor psychische problemen. CGT tracht zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt te beïnvloeden, als diens manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk meer op denken, soms meer op doen en laten. In andere gevallen werkt men gelijktijdig met beide aspecten. De meeste cliënten komen in individuele therapie, maar er bestaat ook  mogelijkheden voor groepstherapie. CGT is onder andere geschikt voor stemmingsstoornissen, gedragsstoornissen, maar ook verslaving, psychotische stoornis, aanpassingsstoornissen, psychosomatische stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen.   

Psycho-educatie 
Psycho-educatie is meestal onderdeel van een geïntegreerde behandeling waarin de client kennis en inzicht krijgt over zijn klachten en de in standhoudende factoren van zijn psychische klachten. De behandelaar geeft voorlichting en advies. Psycho-educatie kan zowel individueel worden gegeven met de client gedaan worden als samen met  zijn of haar systeem.  

Techniek: De behandelaar en de client doorlopen in vele gevallen een werkboek, bijvoorbeeld het werkboek ‘Weet wat je kan” of het werkboek “Ouders met psychiatrische problemen”  

Systeemtherapie 
Systeemtherapie kan bijdragen aan klachten die betrekking hebben op het gebied van relaties en onderlinge interacties. Het draagt bij aan het doorbreken van patronen, een beter begrip van zichzelf en de ander, en verbetering van onderlinge communicatie.   

De systeem therapeutische aanpak heeft meerwaarde bij een breed scala aan problemen. Bijvoorbeeld bij psychische problemen en klachten, relatie- en gezinsproblematiek, huiselijk geweld en lichamelijke aandoeningen.  nieuwe mogelijkheden om het probleem op te lossen.  

Wat zich tussen mensen afspeelt, krijgt slechts betekenis in een context. In iedere interactie resoneren vele contexten mee. Het op een contextuele en relationele wijze kunnen kijken naar problemen en oplossingen is de kerncompetentie van systeemtherapeuten. In het systeemtheoretisch denken en handelen krijgt het functioneren van mensen en dus ook kinderen en jeugdigen betekenis, en kan begrepen worden wat zich tussen mensen afspeelt: door hun interacties en relaties. Door aandacht en beïnvloeding van meerdere individuen binnen het systeem en hun onderlinge interactiepatronen, kom je sneller tot de kern van het probleem. Als gezinsleden elkaar beter begrijpen en ondersteunen, wordt bovendien het risico op verergering of terugkeer van het probleem kleiner.

Vormen: Er zijn verschillende vormen van Systeemtherapie, waaronder: Gezinstherapie, Partnerrelatietherapie (als in context ouders van jongeren binnen Lojal) & ouder-kind therapie. 

Binnen de sessies zal gewerkt worden vanuit verschillende perspectieven, passend bij de client en zijn probleem. Als voorbeeld het Narratieve perspectief waarbij tijdens een sessie gewerkt wordt middels externaliserende gesprekken, deze objectiveren het probleem. Binnen de therapie kunnen cliënten gaan ervaren dat ze een identiteit hebben die losstaat van het probleem: Het probleem wordt hét probleem en niet de persoon. In de context van externaliserende gesprekken staat het probleem dan niet meer voor de ‘waarheid’ over de identiteit van de mensen.  

Psychomotorische therapie  
Psychomotorische therapie is een effectieve therapie bij psychische klachten. Door beweging en lichaamsbeleving leert men anders omgaan met klachten. psychomotorische therapie kan worden gebruikt om cliënten te helpen hun aandacht, gedrag en emoties beter te hanteren. Zij leren ook dat lichaamssignalen een betekenis hebben Er worden bewegingsactiviteiten gedaan waarin kinderen op een speelse manier uitgedaagd worden om te ontdekken wat ze kunnen en waar hun grenzen liggen. Ze leren hun grenzen herkennen, erkennen en/of verleggen. In het samen bezig tijdens sociale bewegingsactiviteiten, leren ze ook de grenzen van een ander beter herkennen en respecteren. De psychomotorisch therapeut helpt de cliënten om door middel van lichaamsgerichte oefeningen en bewegingsactiviteiten hun lichaam anders, positiever ervaren en weer vertrouwen en plezier in hun eigen lichaam te krijgen. Door op speelse wijze samen met andere kinderen bezig te zijn, kan het kind oefenen met vaardigheden als op de beurt wachten, kiezen, mening geven, onderhandelen, iets zeggen of samenwerken in een groep. Psychomotorisch therapeuten kunnen door middel van lichaamsgerichte oefeningen cliënten helpen deze stressvolle ervaringen beter te hanteren. 

Paardentherapie  
Paarden beschikken van nature over belangrijke eigenschappen die het mogelijk maken om ze in te zetten voor de hulpverlening. Paarden zijn kuddedieren en sociaal erg vaardig. Hun gedrag is in oorsprong gericht op relatie en op harmonie. Paarden communiceren vaak via kleine bewegingsimpulsen. Doordat ze uiterst kleine lichaamssignalen kunnen waarnemen, zijn ze in staat bij de mens tot onder de oppervlakte door te dringen. Het paard reageert op emoties en gemoedsbewegingen van de cliënt. Paarden kunnen ook tot op zekere hoogte bepaalde emoties bij mensen meebeleven en maakt zo niet alleen aan de therapeut duidelijk dat er zich iets afspeelt in de cliënt, hij laat het de cliënt zelf ook in een bewegingsdialoog ervaren. 

TOP-Dog methodiek 
De Topdog hondenSOVAtraining is een hulpverleningsmodule waarbij een hond wordt ingezet als co-trainer en is  vooral geschikt voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met problemen op het gebied van zelfvertrouwen, zelfbeheersing en weerbaarheid.  

Algemene doelstelling van de module Topdog is het samenbrengen van mens en dier in een proces van vooruitgang en het voor de cliënt inzichtelijk maken van het verband tussen het eigen gedrag en de weerslag hiervan op het gedrag van de hond, door middel van feedback en spiegeling van de eigen houding en gedrag. Gedragstherapeutische principes worden aangeleerd en toegepast door het aan- en afleren van gewenst en ongewenst gedrag. Door dit inzicht en door het aanbieden van gedragsoefeningen wordt meer controle verkregen op de gedragskeuzes. Daarnaast dient de module ter vergroting van het observatievermogen, het afstemmen op de ander, zelfcontrole en in het algemeen het vergroten van het zelfvertrouwen door middel van het opdoen van succeservaringen.

Wachttijden

Bij Lojal staat de leefwereld van de cliënt centraal. Lojal verdiept zich en sluit aan bij het leven van de cliënt. Er is oog en oor voor de knelpunten en de gewenste veranderingen naar het gewone leven. Bovenal passen we ons aan, aan het tempo van de cliënt. We hanteren korte wachttijden om snel te kunnen starten indien dit noodzakelijk en gewenst is. Na een doorwijzing en aanmeldbrief van de huisarts nodigen wij u binnen 4 weken uit voor een intake. Wij streven er naar om zo snel mogelijk te starten met de daadwerkelijke behandeling. De behandeling start in ieder geval binnen 10 weken na de intakefase.

Voor al uw vragen over behandeling of wachttijden kunt u ons telefonisch bereiken op werkdagen van 09:00 tot 17:00 op nummer 06 – 23 79 95 34 of door het contact-/aanmeldformulier in te vullen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Onderstaand treft u onze actuele wachttijden:

Intake; binnen 4 weken na aanmelding
Tussen intake en diagnose; 4 weken
Ambulante behandeling; binnen 14 weken na aanmelding

Locaties voor behandeling

Lojal biedt behandeling aan op de volgende locaties: 
Woonlocaties in Zelhem, Zutphen, Winterswijk en Doetinchem (Vancouverstraat)

Laatste update: 05-04-2023

Behandeling